joomla templates top joomla templates template joomla

Financieel verslag en jaarverslag 2016

IMG 2625
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2016
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
 
Toelichting op baten en lasten

De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Goes (SOMV Goes) beschikt sinds november 2016 over het startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Een en ander, zoals omschreven in de statuten van de stichting. 
 
Jaarverslag 2016
Het bestuur van de stichting SOMV heeft zich in 2016 hoofdzakelijk bezig gehouden met de voorbereiding op haar taak. Het gaat met name om het opstellen van het beleidsplan, het reglement en het vervaardigen van website en informatiemateriaal. De uitgaven hebben daar op betrekking. In 2016 zijn nog geen aanvragen ontvangen en hebben er derhalve nog geen toekenningen plaats gevonden. 

Financieel verslag en jaarverslag

 
 
 
IMG 2625
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2018
 
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
2017 € 160 € 177 € 2.250 € 174.832
2018 € 161 € 169 € 1.535 € 173.289
 

Toelichting op baten en lasten

De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Goes (SOMV Goes) beschikt sinds november 2016 over een startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers ten behoeve van zelfstandig wonende personen (met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen). Een en ander zoals omschreven in de statuten van de stichting.
In het jaar 2018 is € 1535,- toegekend, is € 169,- uitgegeven aan diverse lasten (website, attenties en bank) en is € 161,- aan baten ontvangen (rente).

Jaarverslag 2018

Het bestuur van de stichting SOMV heeft in 2018 slechts één aanvraag gehonoreerd. Over het indienen van één aanvraag is op dit moment nog overleg gaande. 

O.a. vanwege het nog achter blijven van het aantal aanvragen heeft het bestuur overwogen om het werkgebied uit te breiden van de gemeente Goes naar alle vijf gemeenten op de Bevelanden. Een verzoek hiertoe is voorgelegd aan de RWS. In samenhang met de aanstaande fusie tussen RWS en RenB zal naar verwachting dit verzoek in de loop van 2019 worden gehonoreerd.
Om het indienen van aanvragen te bevorderen is bij diverse instanties en gelegenheden uitleg gegeven over het bestaan van de stichting en haar doelstelling. Tot nu toe heeft dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.


Vastgesteld in bestuursvergadering van 16-01-2019