joomla templates top joomla templates template joomla

Financieel verslag en jaarverslag 2020

 
 
IMG 2625   
IMG 4688 financieel overzicht en jaarverslag somv 2020    
 
 
 
 Financieel overzicht en jaarverslag 2019
 
IMG 2625
 
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2019
 
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
2017 € 160 € 177 € 2.250 € 174.832
2018 € 161 € 169 € 1.535 € 173.289
2019 € 67 € 987 € 6.914 € 165.464
 

Toelichting op baten en lasten

De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers  (SOMV ) beschikt sinds november 2016 over een startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers ten behoeve van zelfstandig wonende personen (met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen). Een en ander zoals omschreven in de statuten van de stichting.
In het jaar 2019 is € 6.914,- toegekend, is € 987,- uitgegeven aan diverse lasten (website, attenties en bank) en is €76,- aan baten ontvangen (rente).

Jaarverslag 2019

Het bestuur van de stichting SOMV heeft in 2019 drie aanvragen gehonoreerd. Eén aanvraag betreft een 50% bijdrage in de maandelijkse lasten van Qwiek.up gedurende twee jaar. De bekostiging hiervan is gestart in augustus 2019 en loopt daarom door in 2020 en 2021. Ook is de aanschaf  van een electrische duo-fiets gehonoreerd. Het SMWO draagt zorg voor de uitleen van deze duo-fiets.
Het bestuur heeft in 2019 besloten het werkgebied uit te breiden van de gemeente Goes naar alle vijf gemeenten op de Bevelanden. De statuten zijn hierop inmiddels aangepast. Om het indienen van aanvragen te bevorderen is bij diverse instanties en gelegenheden uitleg gegeven over het bestaan van de stichting en haar doelstelling. Ook is het informatiemateriaal in verband met het uitgebreide werkgebied geactualiseerd. Het bestuur hoopt dat mede hierdoor het aantal aanvragen in 2020 zal toe nemen.Vastgesteld in bestuursvergadering van 03-02-2020

Financieel verslag en jaarverslag 2017

IMG 2625
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2017
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
2017 € 160 € 177 € 2.250 € 174.832
 
Toelichting op baten en lasten


De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Goes (SOMV Goes) beschikt sinds november 2016 over het startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Een en ander, zoals omschreven in de statuten van de stichting. 
In het jaar 2017 is € 2250,- toegekend, is € 177,- uitgegeven aan diverse lasten (website, drukkosten en bank) en is € 160,- aan baten ontvangen (donatie en rente)
 
Jaarverslag 2017

Het bestuur van de stichting SOMV heeft in 2017 in totaal 6 aanvragen gehonoreerd. In vier gevallen ging het om de aanschaf van voorwerpen ter ondersteuning van mantelzorgers of de mensen, die door mantelzorgers of vrijwilligers worden ondersteund. In twee gevallen is een bedrag toegekend als waardering of als beperkte tegemoetkoming in te maken kosten. Hiermee is een voorzichtig begin gemaakt in het honoreren van aanvragen ten behoeve van mantelzorgers en vrijwilligers.
Om het indienen van aanvragen te bevorderen is bij een aantal gelegenheden uitleg gegeven over het bestaan van de stichting en haar doelstelling.
 
Vastgesteld in bestuursvergadering van 13-02-2018