joomla templates top joomla templates template joomla
 
 
IMG 2625   
IMG 4688 financieel overzicht en jaarverslag somv 2020    
 
 
 
 Financieel overzicht en jaarverslag 2019
 
IMG 2625
 
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2019
 
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
2017 € 160 € 177 € 2.250 € 174.832
2018 € 161 € 169 € 1.535 € 173.289
2019 € 67 € 987 € 6.914 € 165.464
 

Toelichting op baten en lasten

De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers  (SOMV ) beschikt sinds november 2016 over een startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers ten behoeve van zelfstandig wonende personen (met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen). Een en ander zoals omschreven in de statuten van de stichting.
In het jaar 2019 is € 6.914,- toegekend, is € 987,- uitgegeven aan diverse lasten (website, attenties en bank) en is €76,- aan baten ontvangen (rente).

Jaarverslag 2019

Het bestuur van de stichting SOMV heeft in 2019 drie aanvragen gehonoreerd. Eén aanvraag betreft een 50% bijdrage in de maandelijkse lasten van Qwiek.up gedurende twee jaar. De bekostiging hiervan is gestart in augustus 2019 en loopt daarom door in 2020 en 2021. Ook is de aanschaf  van een electrische duo-fiets gehonoreerd. Het SMWO draagt zorg voor de uitleen van deze duo-fiets.
Het bestuur heeft in 2019 besloten het werkgebied uit te breiden van de gemeente Goes naar alle vijf gemeenten op de Bevelanden. De statuten zijn hierop inmiddels aangepast. Om het indienen van aanvragen te bevorderen is bij diverse instanties en gelegenheden uitleg gegeven over het bestaan van de stichting en haar doelstelling. Ook is het informatiemateriaal in verband met het uitgebreide werkgebied geactualiseerd. Het bestuur hoopt dat mede hierdoor het aantal aanvragen in 2020 zal toe nemen.Vastgesteld in bestuursvergadering van 03-02-2020