joomla templates top joomla templates template joomla
 
 
 
IMG 2625
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2018
 
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
2017 € 160 € 177 € 2.250 € 174.832
2018 € 161 € 169 € 1.535 € 173.289
 

Toelichting op baten en lasten

De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Goes (SOMV Goes) beschikt sinds november 2016 over een startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers ten behoeve van zelfstandig wonende personen (met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen). Een en ander zoals omschreven in de statuten van de stichting.
In het jaar 2018 is € 1535,- toegekend, is € 169,- uitgegeven aan diverse lasten (website, attenties en bank) en is € 161,- aan baten ontvangen (rente).

Jaarverslag 2018

Het bestuur van de stichting SOMV heeft in 2018 slechts één aanvraag gehonoreerd. Over het indienen van één aanvraag is op dit moment nog overleg gaande. 

O.a. vanwege het nog achter blijven van het aantal aanvragen heeft het bestuur overwogen om het werkgebied uit te breiden van de gemeente Goes naar alle vijf gemeenten op de Bevelanden. Een verzoek hiertoe is voorgelegd aan de RWS. In samenhang met de aanstaande fusie tussen RWS en RenB zal naar verwachting dit verzoek in de loop van 2019 worden gehonoreerd.
Om het indienen van aanvragen te bevorderen is bij diverse instanties en gelegenheden uitleg gegeven over het bestaan van de stichting en haar doelstelling. Tot nu toe heeft dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.


Vastgesteld in bestuursvergadering van 16-01-2019